вторник, 5 февруари 2019 г.

It's the Desert of Illusions... The desert of avatars, the desert of empty faces, empty minds, emoticons, no emotions and no 'weakness', only 'strong, hard, tough winners'... The desert where nothing grows but most of all dream about the OASIS of life...
Life... 4 letters... Might first be felt, smelt and accepted... Life is given to give and express, life is always circulating and searching for balance... It's not kind- it's survival.... So if you're suffering from anxiety and depression or any kind of personality disorder... Have you ever had in mind where in this empty desert you are and where you feel and need and think you should be....because Life sometimes means 'to live'!

“ to Live ‘

петък, 19 януари 2018 г.

"Цялото е повече от сумата на неговите части."Какво е система? Системата е сума от елементи, които си взаймодействат помежду си, функционират заедно и се стремят към постигането на резултат. Елементите в системите функционират като един цял организъм. Системата съществува в околна среда, с която се извършва непрекъснат обмен на информация.
За да бъде разбрана една система тя трябва да се разглежда цялостно. Ако разгледаме съставните й части поотделно ние никога няма да можем да добием представа за същността й:
Пример: Ако изберем да наблюдаваме един служител във голяма фирма ще получим представа за неговите лични качества, но  никога не бихме могли да оценим дейността на компанията /т.е полето ни на изследване ще бъде ограничено/.  За нас няма да бъде възможно да проследим процеса, който се случва при взаймодействието на служителите, отделите и компанията, няма да е възможно да отчетем резулат от процеса на общуването с други фирми, обратната информация и оценка, които се връщат от околната среда към компанията.
Когато съставните части на една система функционират добре - то тогава системата е цялостна. Всяка система може да влиза във взаймодействие с друга или повече системи/ по-големи по обхват/, които от своя страна да взаймодействат с други. В този вариант /възходяща посока/ може да се говори за супер системи/ макро системи, т.е системите притежават свойството йерархия. Ако разгледаме процеса от супер система по обратен ред спокойно може да наречем всяка по-малка система- подсистема. Тук важи правилото, че колкото по-детайлно изучаваме една система, толкова повече ще се стеснява полето ни на изследване и обратно ако фокусът ни е върху цялата система- обхватът на изследване е много по-широк. Системите могат да се интегрират една в друга. Благодарение на създадените помежду им връзки и процес на взаймодействие се формира суперсистема, която също позволява да бъде изследвана като самостоятелна система. Това разбира се е възможно когато съществува правилно функциониране и цялостност.
Едно от най-важните свойства на системата е, взаймосвързаност. Какво означава това? Всяко изменение, което настъпва в елементите на системата води до промени и в други нейни части. Когато в една компания се разкрие или закрие отдел или се наложи промяна или престуктуриране на вече функциониращ елемент следва да настъпи различие в цялата система.
"Цялото е повече от сумата на неговите части."
Людвиг фон Берталанфи

Системната теория намира приложение и във фамилната терапия. Семейството се разглежда като жив организъм, жива система.  Индивидът е част от по-голямото цяло. Семейството следва своя структура /йерархия/, определя роли, граници, функции, споделя общи вярвания, правила и изпълнява общи задачи. Нашите представи, поведение, отношения с околните се формират и научават в семейната среда.
Семейният терапевт се фокусира върху динамиката на отношенията в семейството, контекста и историята на цялата семейна система.вторник, 7 ноември 2017 г.